Jika aku di Gelora Bung Karno

Jika aku di Gelora Bung Karno saat final Piala AFF nanti, aku akan menyanyikan lagu RASA SAYANGE

Download video clip Kunokini Rasa Sayange

Jikalau mungkin kan kubawa REOG, untuk menari-nari di tribun. Pertandingan final ini bukan sekedar sepak bola. ini adalah prestise.

Seandainya aku bisa mengubah seragam TIMNAS, kan kuhiasi bagian lengan dengan motif batik, agar semangat para pemain semakin menggelora.

Andaikata aku seorang koruptor, kusisihkan sebagian hasil korupsiku untuk membayar aparat keamanan terbaik agar menjaga pertandingan berlangsung tertib. Seribu tiket gratis kan kuberikan kepada anak-anak panti asuhan, biar mereka hari itu ikut bergembira berdoa untuk kemenangan timnas.

Umpamanya boleh jika, maka aku akan berandai-andai, kalau saja….

GEGURITAN LUCU

?aisukT|kuXz v=ki= [bo[tol\, knC

knC lwsZj[kDolnMev= kli, peXm\

peXmAiku kecu[t zu=kuli jeruk\, tum

tum ge[d m=[go[n an ai= rmB|t\, jem[Pol\.?

budi sastro wegah rekoso

kelingan duk rikala jaman semana, nalika isik pada dene leh umbelen, dolanane dakon nganggo kecik, isine sawo. sing isih isa maos jawa ya mestine mesam-mesem.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada narablog yang tidak  bisa membaca huruf peninggalan leluhur yang sudah mulai ditinggalkan generasi muda. Saya menulis justru ingin mendapat koreksi bahwa dalam penulisan tersebut masih ditemukan kesalahan-kesalahan, maklum saya tinggal di kalimantan yang sangat jauh dari bimbingan para sesepuh.

GEGURITAN KANGGO KUDANGANKU

KUDANGANKU

Mbarengi wulan purnama sidi, kang nuju andadari

Andungkap surup surya wancine, swasana kang karasa jroning kalbu yoiku

Adem kekes rumesep saranduning angga, parandene

Sliramu kepengin banget tumuju ing palataran, kaya-kaya datan gelem tininggal dening swasana kang maweh daya tentreming rasa, hayem hangayomi.

Anakku ngger, bocah ayu……..

“Mara coba sawangen, ing bang kidul kae ana cahyo sak tebok gedhene.

Ora liya yoiku prabane sang sita resmi”. Kaya tan kedhep-kedhepa sliramu ndulu endahing wengi iki. Umiditing sang bayu, tumetesing tirta wening kang amung sak tetes, anjalari atinira sangsaya kepranan.

Mangertiya bocah ayu…..

Kae mono kabeh purbaning Kang Maha Kawasa, kang kuwasa angratoni ing jagad raya.

Sira kudu eling lamun kaendahan kang katon ing jagad iki, dudu endah kang sejati.

Mula wekas ingsun ngger…

Sira aja gampang kapilut marang gebyaring kahanan kang katone nengsemake. Aja gampang kablithuk dening tembung manis manuhara. Awit jaman iki jaman lamat-lamat jaman kang ora cetho alang ujure, ora setya janji-janjine, ora jumbuh karo tembung ngarepe.

Pira wae wong kang kena apus krama merga ndeleng endahing kahanan kang mencutake.

Ora dipikir disik kepriye bakal kedadehane ing tembe mburi, wekasan temah anandhang kapitunan.

Anakku ngger bocah ayu……..

Mula eling dieling, sira kudu tansah eling karo pepeling saka Gusti Kang Maha Wening.

Lamun sliramu mbesuk bisa dadi panguwasa, ajaben bisa anduweni watak wicaksana, lan kudu bisa nindakake purba wasesa. Tegese wasis ngempakake panguwasa kanthi tulus luhuring pakarti, temah kang kapurba tan kerasa, kang kawasesa rumangsa mulya tanpa upama.

Anakku ngger bocah ayu………

Wis wancine sliramu ninggalake omah, amarga ora becik lamun sira terus kayungyun ing papan kene. Wus mangsane sira ngudari sasmitaning alam iki. Mung weling ku sepisan maneh aja gawe rusak kaendahan lan katrentreman, nanging kahanan reksanen sak gaduking laku. Sira kudu rumangsa handarbeni, mula wajib hangrungkepi, kanthi bangkit mulat sarira hangrasawani.

Ayo ngger, kinantenan donga bapa lan biyungmu.

Ngayogyakarta-Rebo paing, 05 Mei 2004-Purwadi, S. Sn-NIP: 132300973-Geguritan ini di baca oleh Akhir Lusono, S. Sn-dalam acara “dialog temu sastrawan” di pendapa Balaikota Yogyakarta,-pada tanggal 05 Mei 2004 http://purwadicitra.wordpress.com diubah seperlunya

GEGURITAN

kihajar-avatar1Berjalan-jalan/blogwalking ketemu puisi dalam bahasa jawa di blog nya masbudhi. terasa seperti ingat masa-masa SMP tahun80-an, saat mendapat pelajaran bahasa jawa yang diajar oleh pak Hadi Sutrisno. terus saya kopi paste saja disini supaya saya sering membaca. Puisi ini mengingatkan saya kepada seseorang yang sekarang entah dimana. Berikut ini adalah puisi yang saya maksud dengan sedikit perubahan saya lakukan.

KARO AKU
bebarengan sliramu
mecaki dina-dina kebak puspa
lan warna
prasasat tanpa ana rasa ngelak lan luwe
ora ngerti-ngerti, sedhela tekane esuk marani sore
wewangunan kang awake dhewe gawe sakloron
wis katon endah
sanajan wus ngerti ora bakal dadi
daksawang netramu
angel anggonku nggoleki (nyurasa) pangucapmu
kaya isih kabotan, sliramu
bebarengan ngadhepi dina-dina kang bakal lumaku

Wanci Mulya
*********
Sigra tumapak ing perangan candra kang agung
Agunging wengi-wengi wingit maweh sasmita
Sasmitaning Gusti miji mijiling wanci mulya
Mulyane sinulih sewu candra skeng dalu puniku
Iku tuhu denupadi kanthi tulus temen nastiti
Titi tata denati-ati datan noleh saking angger-angger
Angger guru lumuh nora sikep gelenging pangesthi
Ngesthi sakehing pepuji tan kendat tansah mili
Ilining budi darma kaperdi supadi lulus tumuju
Nujuprana tansah sinandhing sih rahmating Gusti
Gusti tan cidra ing prasetya,arsa paring pratandha
Tandha tumurune Lailatul Qodri sayekti
Yekti den premati jwa nganti lena ing panawang
Anawangsari,mulat sarira angrasa wani tuhu
Satuhune nugrahaning gesang wus nyata rinengkuh.

…..
Nalikane ewon titah angler ing paturon
isih ana swara kumricike banyu padasan
kang metu saka pancurane genthong tresna
mbasuh weninge pasuryan, nelesi jiwa-jiwa
sing tansah ngelak marang katresnan suci.

Banjur nggelar babut, sanggem sumujud
nderes luh, pasrah sumarah kanthi ikhlasing ati
ing saben saprotelone wengi kang sepi
tansah setya sowan tahajud asung pepuji
ngalap berkah tresnane Rabbul Izzati.

“ Lan Gusti ora bakal mblenjani janji “
Upama
*****
Upama katresnan iki sawijining pidana
pidananen aku ing pakunjaran welas sihmu
dimen tanana maneh kang bisa kajaba paduka.

Upama katresnan iki sawijining pangurbanan
tuwuhke pang-pang lila ing gedhong rasaku
supaya aku legawa nampa sakabehe kersamu.

Upama katresnan iki sawijining rasa lara
kebakana laraku kanthi kapang pangarasmu
supadi dadya toya pambasuh rasa perihku.

*****S’tyas,episode’tedhak’Gusti